Одаберите писмо / језик

Agrosym 2019

Захтјеви за издавање етикета

izdavanje etiketa

Google преводилац

French German Italian Russian Spanish

Домаћи хибрид BL 43

plakat manja

 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...

   Пољопривредни институт Републике Српске Бања Лука основан је 03. јула 1947. године под именом Пољопривредни завод. Институт има сопствене пословне објекте и управну зграду, те модерно и функционално опремљене лабораторије, које омогућавају Институту да прати актуелне научно-истраживачке токове у области пољопривреде. Осим тога, Институт посједује и властите земљишне површине и пратећу механизацију за извођење огледа и сјеменску производњу, као и властити дорадни центар.

   У циљу ефикаснијег рада, активности Института дефинисане су кроз рад девет завода, и то: Завод за стрна жита, Завод за кукуруз, Завод за индустријско биље, Завод за крмно биље, Завод за повртарство, Завод за воћарство и виноградарство, Завод за заштиту биља, сјеменарство и биотехнологију, Завод за агроекологију и Завод за сточарство.

   Институт обавља основна, примјењена и развојна истраживања из области пољопривреде од општег интереса, односно стратешког значаја за Републику Српску.

   Институт је респектабилна научна установа са најдужим научно-истраживачким искуством у Републици Српској и Босни и Херцеговини. У Институту тренутно ради 92 радника од којих су седам доктора наука, осам магистара, један мастер  и 24 са високом стручном спремом. У последње три године на Институту је у радни однос примљено 16 младих са високом стручном спремом. Огледна поља и лабораторије Института се користе за едукацију и обављање праксе студената Пољопривредног факултета Бања Лука. Последњих година, поред домаћих и студенти из других земаља (на међународној размјени), постдипломци и докторанти, на Институту раде дипломске радове, магистарске тезе и докторске дисертације из разних области пољопривреде. Тако Институт даје значајан допринос развоју науке из области пољопривреде у Републици Српској.

 

   Институт посједује властите сорте стрних жита, крмног биља, индустријског биља, поврћа и хибриде кукуруза. До сада је Институту признато 14 сорти пшенице, једна сорта јечма, двије сорте тритикалеа, једна сорта ражи, четири сорте соје, четири сорте луцерке, двије сорте смиљките, четири сорте трава, једна сорта грашка, једна сорта паприке и осам хибрида кукуруза. Институт врши истраживања на бројним аутохтоним сортама и популацијама.

   Институт посједује намјенску механизацију и добро обучен кадар за експериментална  истраживања и производњу виших категорија сјемена ратарских биљних врста.

   Савремене лабораторије Завода за агрохемију и агроекологију и Завода за заштиту биља, сјеменарство и биотехнологију представљају основ за укључивање Института у европске пројекте очувања животне средине и производње здравствено безбједне хране. Научно-истраживачка дјелатност Института одвија се кроз основна, примијењена и развојна истраживања.

   Институт има и властиту колекцију биљних гена у којој се чува и одржава велики број аутохтоних сорти, различитих популација, нових сорти и хибрида гајених биљака. Колекције биљних гена представљају извор неопходних гена за стварање нових сорти и хибрида, а од богатства колекције биљних гена зависи и рад на оплемењивању и стварању нових сорти.

   Научно-истраживачка дјелатност Института одвија се кроз основна, примијењена и развојна истраживања. Ове дјелатности проводе се у циљу:

 • Ефикасније селекције и оплемењивања стрних жита, кукуруза, крмног биља, индустријског биља, повртарских биљака и воћака у Републици Српској.
 • Утврђивања генетичког потенцијала сорти, хибрида и популација из колекције биљних гена. Акцент је на истраживањима која требају дати одговоре за спецфичне циљеве селекције  и оплемењивања различитих пољопривредних култура (отпорност на сушу, толерантност на биљне болести и сл.).
 • Избор оптималне технологије гајења за поједине сорте, те њиховог трансфера до крајњег корисника. Да би се дошло до оптималне технологије за поједине сорте потребно је провести вишегодишња истраживања на пољу, путем којих треба утврдити адаптабилност и стабилност сорте, генетичку варијансу и сл.
 • Изналажења оптималних начина коришћења и поправке плодности земљишта кроз примјену агро и хидромелиорационих мјера.
 • Правилне исхране пољопривредних култура на основу анализа земљишта и биљног материјала, а у сврху остварења високих, стабилних и квалитетних приноса уз примјену економичности и заштите човјекове околине.
 • Изналажења оптималних система органске пољопривредне производње.
 • Ефикасне заштите биљака. Кроз избор толерантних генотипова, одређивање интеракције патогена и сорте, испитивање утицаја пестицида, само су неке од бројних активности у овој области.
 • Унапређења селекцијског-оплемењивачко рада у сточарству, производње хране за стоку, истраживања нутритивне вриједности и здравствене исправности хране за стоку.

   Научно-истраживачка дјелатност Института представља основу за ефикасну стручну помоћ пољопривредним произвођачима и унапређење укупне пољопривредне производње Републике Српске. Стручне дјелатности Института није могуће потпуно разграничити од научно-истраживачких, јер се и кроз стручне активности долази до одређених закључака који имају значај за науку.

Највећи дио стручних дјелатности Института у вези је са редовним активностима и надлежностима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. Институт је од стране наведеног министарства овлашћен за вршење већег броја контролних функција које су од посебног значаја за Републику Српску. Основне стручне активности Института су:

 • Умножавање и одржавање високих категорија сјемена пољопривредних биљака сопствених сорти,
 • Тестирање сорти и хибрида водећих селекцијских кућа и сјеменских компанија у циљу утврђивања њихове производне вриједности у нашим агроеколошким условима,
 • Контрола плодности земљишта, пројектовање и надзор агро и хидромелиорација,
 • Израда планова коришћења пољопривредног земљишта у ГИС-у,
 • Анализа садржаја азота у земљишту (Н-мин) и биљкама у сврху правилне прихране пољопривредних култура азотним ђубривима,
 • Фолијарна анализу у сврху правилне исхране воћарских култура током вегетације,
 • Контрола квалитета органских, минералних ђубрива и воде,
 • Контрола нутритивне вриједности хране за стоку,
 • Контрола здравствене исправности хране за стоку,
 • Контрола квалитета сјеменског и садног материјала,
 • Испитивање здравственог стања живих биљака, дијелова биљака и биљних производа,
 • Здравствена контролу сјемена, расада и садног материјала биљака,
 • Испитивање биолошке ефикасности пестицида,
 • Испитивање физичко-хемијских особина пестицида,
 • Анализа и испитивање присуства остатака пестицида у живим биљкама, дијеловима биљака и биљним производима, који се користе као храна намјењена за исхрану људи и домаћих животиња,
 • Пружање стручне помоћи произвођачима у избору мјера за спречавање ширења, сузбијање и искорјењивање проузроковача биљних болести, штеточина и корова,
 • Здравствена контрола сјеменског и садног материјала у унутрашњем и прекограничном промету,
 • Рејонизација сорти и хибрида пољопривредних биљака за различите агроеколошке услове Републике Српске и БиХ, са посебним освртом на актуелне глобалне климатске промјене,
 • Постављање егзактних и демонстрационих огледа у циљу испитивања савре-мених технолошких рјешења у пољопривреди и њихова примјена у пракси,
 • Едукација пољопривредених произвођача и потрошача пољопривредних производа, и
 • Израда инвестиционих програма, пројеката и елабората из области пољопривреде.

   У циљу унапређења аграра Републике Српске, уз континуирану финансијску подршку Владе Републике Српске, Институт намјерава у наредном периоду реализовати слиједеће активности:

 

 • Надградња и ажурирање постојеће дигиталне базе података земљишних ресурса Републике Српске на државном и општинском нивоу, која је намјењена структурама власти као релевантна основа за доношење стратешких одлука у процесима коришћења земљишта и ревитализације и развоја пољопривреде. На овај начин би се обезбиједио нови проток информација, првенствено на релацији Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Институт, Агенција за пружање стручних услуга у пољопривреди Владе Републике Српске, чиме би се у знатној мјери повећала ефикасност дјеловања кључних институција Републике Српске из области пољопривреде. Поред тога, све потребне информације о земљишним ресурсима биле би на једном мјесту, ажуриране по признатој ФАО методологији и у сваком тренутку доступне Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске;
 • Континуирана израда дугорочних, краткорочних и годишњих програма који ће подстицати веће коришћење расположивог пољопривредног земљишта у производњи хране;
 • Израда дугорочних, краткорочних и годишњих стратешких програма примјене агро и хидромелиоративних мјера у циљу побољшања физичко-хемијских својстава земљишта и подизања његове природне плодности на виши ниво;
 • Смањење увоза сјеменских роба у Републику Српску путем континуираног научноистраживачког рада на селекцији и оплемењивању, уз наставак стварања домаћих сорти жита, соје, крмног биља и кукуруза. Властито сјеменарство има стратешки значај за Републику Српску, нарочито у вријеме елементарних непогода ширих размјера, криза, ратова и др.;
 • Успостављање континуираног мониторинга и развој програма који се тичу утицаја конвенционалне производње на животну средину и здравље људи, а у складу са међународним стандардима и протоколима Европске Уније;
 • Примјена агротехничких истраживања у биљној производњи (густоће сјетве, рокови сјетве, количине, врсте и начин примјене ђубрива, испитивање пестицида и сл.) са циљем изналажења оптималне технологије за поједине сорте и хибриде (или локалитете). Резултати ових истраживања требају допринијети смањењу производних трошкова и повећању ефикасности у широј производњи;
 • Производња и контрола хране за болесне и старије чланове нашег друштва (дијабетичари, бубрежни болесници, особе обољеле од целијакије и сл.) у циљу поправке квалитета живота. Неколико пилот пројеката Института, из ове области, привукло је велики интерес стручњака из области медицине и прерађивачке индустрије;
 • Контрола квалитета пољопривредних производа, пестицида, ђубрива, сточне хране, сјеменских роба и других роба које се увозе из иностранства преко границе у нашу земљу уз коришћење лабораторијских услуга Института, путем Лабораторије за заштиту биља, Лабораторије за сјеменарство, Лабораторије за агрохемију и агроекологију и Лабораторије за анализу хране за стоку, а које се стандардизују према правилима ЕУ, уз издавање редовних извјештаја надлежним министарствима, Инспекторату Републике Српске и другим институцијама Републике Српске. Ово представља једини модел и за извоз роба из Републике Српске на тржиште ЕУ, те провјеру исправности и квалитета за увезене робе у Републику Српску;
 • Развој програма ревитализације годинама занемариване производње индустријског биља у Републици Српској, што је Републику Српску довело у готово потпуну зависност од увоза. У оквиру Института интензивно се ради на изради научно-истраживачких пројеката за унапређење стања у овој области, чија реализација највише зависи од надлежних министарстава и помоћи од стране ЕУ. Ови програми услов су за улазак наше земље у ЕУ;
 • Увођење нових, чистијих технологија по угледу на ЕУ (биодизел, биолошки гас, природна влакна, коришћење енергије вјетра и сл.), а што је базирано на повећаној производњи индустријског биља и детаљнијем праћењу климатских промјена и њиховог утицаја на пољопривреду;
 • Развој и јачање сарадње Института са другим научноистраживачким институцијама широм свијета (посебно из земаља ЕУ).

   У извођење пројеката на Институту укључени су истраживачи и стручњаци из других научних, образовних и производних институција, као што и нучно особље Института активно учествује у истраживачком раду на пројектима чији су носиоци друге установе. Резултати научне и истраживачке дјелатности Института дају значајан допринос развоју пољопривреде на што указује чињеница да се поједини култивари главних ратарских култура сију у широкој производњи у РС.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.