Одаберите писмо / језик

Google преводилац

French German Italian Russian Spanish
 • Захваљујући ФАО пројекту ”Инвентар стања земљишних ресурса у послијератном периоду у Босни и Херцеговини” (донатор Влада Италије) који се спроводио у неколико фаза од 2000. год., обучено је особље Завода у примјени интернационалних методологија процјењивања и интерпретације података о земљишним ресурсима (http://www.plud.ba). Током 2001. год. Завод је опремљен потребном рачунарском опремом и ГИС софтвером. У наредним годинама особље је имплементирајући пројекат прошло кроз неколико обука за примјену нових технологија у процесу планирања кориштења земљишта (обука за интерпретацију сателитских снимака, обука за ГИС у БиХ и у Италији, обука за SOTER базу података, обука за кориштење софтвера за климатску базу података, агро-еколошко зонирање).

УСЛУЖНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

 • Примјена ГИС у пољопривреди у циљу агроеколошког зонирања и планирања кориштења земљишта (Основе)
 • Кориштење сателитских снимака и ортофотоснимака при одређивању земљишног покривача и начина кориштења земљишта
 • Дигитални облик терена
 • Нагиб и аспект нагиба терена
 • Потенцијална ерозија
 • Педолошка карта са профилима
 • Дигитални приказ водених површина
 • Бонитет земљишта
 • Величина и распоред парцела
 • Фарминг систем
 • Дигитални приказ климатских параметара
 • Погодност земљишта за гајење одређених биљних врста
 • Агро-еколошко зонирање
 • Економско-еколошко зонирање

Одговорно лице:
Петра Никић
мр агроекономије
специјалиста за ГИС

ОСТВАРЕНИ ВАЖНИЈИ РЕЗУЛТАТИ

 • 2000/2002, ”Инвентар стања земљишних ресурса у послијератном периоду у Босни и Херцеговини”, ФАО пројекат, донатор Влада Италије,
 • За БиХ - земљишни покривач и начин кориштења земљишта на основу сателитских снимака
 • За БиХ – Климатска база података 1960 – 1990, двадесет климатолошких станица, седам параметара – софтвер
 • Дигитални приказ климатских параметара (почетак вегетације, почетак безмразног периода, трајање, сума температура, падавине…)
 • Агроеколошко зонирање – БиХ, разрађена методологија за израду погодности за гајење биљних врста у различитим агро-еколошким условима са различитим системима гајења (примјер за пшеницу, кромпир и соју)
 • 2001, ”Тренутно стање и препорука за политику додјељивања и кориштења пољопривредног и непољопривредног земљишта бившег државног пољопривредног добра ´Посавина´, Брчко”, пројекат,
 • Одређивање начина кориштења земљишта на основу ортофото снимака, дигитални приказ у размјери Р 1: 25.000

2002/2004 – ”Планирање кориштења земљишта на општинском нивоу” друга фаза ФАО пројекта (донатор Влада Италије)

 • Прилагођена и разрађена МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ КОРИШТЕЊА ЗЕМЉИШТА НА ОПШТИНСКОМ НИВОУ УЗ УЧЕШЋЕ СВИХ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА
 • Примјеном нових методологија израђене су дигиталне подлоге (ОСНОВЕ) за планирање кориштења земљишта у размјери 1:50.000 у општинама:
 • СТОЛАЦ
 • САНСКИ МОСТ
 • ПРЊАВОР
 • СРЕБРЕНИЦА
 • МИЛИЋИ
 • БРАТУНАЦ
 • За сваку општину је израђено преко двадесет разних дигиталних нивоа, од дигиталног облика терена, педологије, потенцијалне ерозије, бонитета, начина кориштења до агро-еколошког и економско-еколошког зонирања општине. Методологија је у потпуности прихватљива за економске услове у БиХ.
 • 2004/2006 ”Индикативна карта ПАН европске еколошке мреже за Југоисточну Европу” пројекат (европски центар за конзервацију природе)
 • У пројекту учествује осам земаља од Словеније до Турске.
 • Захваљујући оствареним резултатима Завод судјелује у овом пројекту као ГИС партнер за БиХ
 • Од 2003, “Континуирана контрола плодности и загађења земљишта тешким металима и органохлорним пестицидима на подручју СО Бањалука”
 • Формирање база података у систему контроле плодности земљишта
 • Дигитални приказ добијених резултата у ГИС

Copyright © 2013. All Rights Reserved.