Одаберите писмо / језик

Google преводилац

French German Italian Russian Spanish

Број: 496/2012 Бања Лука, 25. април 2012. године На основу члана 28. Закона о раду – пречишћени текст («Службени гласник Републике Српске», број 55/07) и члана 12. Правилника о раду Пољопривредног института Републике Српске, а у вези са Пројектом запошљавања приправника високе и више стручне спреме у Републици Српској «Знањем до посла» и Одлуке ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, Пале, број 06-2559-1/11 од 24.02.2012, директор Пољопривредног института Републике Српске расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем приправника у радни однос

 

I

Расписује се Јавни конкурс за пријем приправника у радни однос у трајању од једне године на слиједећa радна мјеста:
- Дипломирани инжењер пољопривреде, смјер ратарство - 6 извршилаца;
- Дипломирани инжењер пољопривреде, смјер воћарство - 5 извршилаца;
- Дипломирани инжењер пољопривреде, смјер агроекономија - 3 извршилаца;
- Дипломирани инжењер пољопривреде, смјер хортикултура - 1 извршилац.

ОПИС ПОСЛОВА

II

Приправник ће обављати послове утврђене законом, Статутом, Правилником о раду и програмом оспособљавања приправника.

ТРАЈАЊЕ

III

Уговор се закључује на период од једне године.

УСЛОВИ

IV

1. Општи услови:
- Да је држављанин БиХ са пребивалиштем у Републици Српској;
- Да је старији од 18 година;
- Да има општу здравствену способност;
- Да није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак за кривична дјела која га чине неподобним за обављање послова у јавној научноистраживачкој установи;
- Да не постоји сукоб интереса у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске («Службени гласник РС», број 25/03), Законом о сукобу интереса («Службени гласник РС», број 34/03) и другим законима и актима.

2. Посебни услови:
- Висока стручна спрема (VII степен, 180 ЕЦТС бодова) - завршен пољопривредни факултет траженог усмјерења;
- Да није обавио приправнички стаж у свом занимању,
- Да се налази у евиденцији Завода за запошљавање.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

V

Уз пријаву на Јавни конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:
- Увјерење о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине (не старије од шест мјесеци);
- Извод из матичне књиге рођених (не старији од шест мјесеци);
- Љекарско увјерење о општој здравственој способности;
- Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од три мјесеца);
- Изјаву о непостојању сукоба интереса;
- Биографију (CV);
- Овјерену копију дипломе и просјек оцјена;
- Увјерење да се налази у евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске.

Лични подаци подносиоца су тајни и могу се прикупљати и обрађивати само у складу са Законом о заштити личних података («Службени гласник РС», број 32/01). Све остале информације су јавне и доступне.

РОК И МЈЕСТО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

VI

Рок за подношење пријаве је 10 дана од дана објављивања Јавног конкурса у дневном листу Глас Српске. Пријаве се могу достављати личнo или на адресу: Пољопривредни институт Републике Српске, Ул. Књаза Милоша 17, 78000 Бања Лука, са назнаком «Јавни конкурс за пријем приправника».

ПОСТУПАК ПРИЈЕМА КАНДИДАТА

VII

Поступак за пријем приправника у Пољопривредном институту Републике Српске спроводи се у року од 7 дана од истека рока за пријављивање кандидата, а подразумјева комисијски преглед свих поднесених пријава и улазни интервју са најбољим кандидатима.

О резултатима конкурса ће бити писмено обавјештени само кандидати који су прошли у ужи круг, односно који су позвани на интервју.

Листа примљених кандидата ће бити објављена на Огласној табли Института. Институт задржава право да у складу са својим потребама смањи број кандидата.

Све раније пријаве и документа које су кандидати достављали на протокол Института узеће се у разматрање, с тим да је неопходно доставити молбу написану у складу са условима овог Јавног конкурса, те евентуално допунити или доставити и остале тражене документе. Непотпуне пријаве неће бити разматране.

ДИРЕКТОР
Проф. др Михајло Марковић

Претраживање

Copyright © 2013. All Rights Reserved.